นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
   
นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
 
การดำรงตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมา 3 ตำแหน่ง
ลำดับที่ 1 : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่เสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
   
จังหวัดมุกดาหาร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไม่ระบุ
   
042614812
0895691306
aoi2512@hotmail.com
1.หลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง(กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์)
2.โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการทำงานให้กับข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อดำรงตำแหน่ง 8ว
3.หลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
   
<< ย้อนกลับ  
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : webmaster@mukdahan.go.th