นายจิรวุฒิ ดุจเพ็ญ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร
   
นายจิรวุฒิ ดุจเพ็ญ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร
 
การดำรงตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมา 3 ตำแหน่ง
ลำดับที่ 1 : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จ.นนทบุรี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 67. สุรินทร์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายมหาเมฆ
   
จังหวัดสุรินทร์
ปริญญาโท
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-
   
-
0895691324
JIRAWUT088SANOOK.com
-
   
<< ย้อนกลับ  
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : webmaster@mukdahan.go.th